^Do góry
Get Adobe Flash player

Płatności

 

 • Zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem na początku roku szkolnego. Umowa zawarta jest na okres jednego roku. Wysokość opłat za wyżywienie oraz pobyt dziecka  w przedszkolu jest ustalane przez Radę Gminy Goszczanów             w formie uchwały w porozumieniu z Dyrektorem przedszkola.

Koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu w pełni pokrywane są przez rodziców bądź prawnych opiekunów.

• Stawka żywieniowa dzienna wynosi 4,50 zł w tym:

- 4 zł (śniadanie + obiad)

- 0,50 gr (podwieczorek)

• Opłaty za wyżywienie płatne są z góry do 8 dnia każdego miesiąca i kwitowane są na drukach ścisłego zarachowania.

• Opłata za stawkę żywieniową ulega pomniejszeniu w przypadku nieobecności dziecka powyżej 3 dni następujących po sobie.

• Opłaty za godziny obejmujące pobyt dziecka w przedszkolu poza realizacją podstawy programowej (8.00 – 13.00) płatne są z dołu do 8 dnia następnego miesiąca i kwitowane są na drukach ścisłego zarachowania.

• Miesięczna wysokość opłaty stałej stanowi iloczyn:

1) stawki godzinowej określonej Uchwałą Rady Gminy w Goszczanowie

2) zdeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu

3) liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, skorygowany o liczbę godzin nieobecności dziecka w przedszkolu w miesiącu poprzednim.

• W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego opłata naliczana będzie proporcjonalnie od dnia zawarcia umowy.

• Opłaty stałe nie obejmują kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodziców/opiekunów prawnych.

• Opłat dokonuje się u intendenta przedszkola od poniedziałku do piątku                  w godzinach od 7.30 do 9.00 i od 13.30 do 15.00. Pieniądze zostają odprowadzone na konto Przedszkola do kasy Urzędu Gminy w Goszczanowie.

• Za zwłokę we wnoszeniu w/w opłat naliczane są odsetki ustawowe (kwota odsetek podlega zaokrągleniu do pełnych groszy zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości).

• Dyrektor przedszkola dokonuje zwrotu opłaty na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiły dni nieobecności dziecka w przedszkolu lub zalicza kwotę na poczet wartości za następny miesiąc

Copyright © 2013. Publiczne Przedszkole w Goszczanowie Rights Reserved.